Cloudové riešenia
Informačný systém ako služba cez internet. Riešenia poskytujeme pod názvom Digitálna kancelária IIS MIS. Služba poskytne organizácii informačný systém pre správu registratúry resp. samospráve informačný systém pre obec, mesto, mestskú časť...
Viac
eGOV služby
Riešenia poskytujú nástroje pre elektronizáciu verejných procesov a budovanie eGOV služieb.
Viac
Systémy pre samosprávy
Riešenia pre samosprávy miest a obcí v oblastiach pre správne agendy (dane, poplatky, kataster, evidencia obyvateľov, registratúra ...), ekonomické agendy (rozpočet, účtovníctvo, mzdy ...), vizualizáciu informácií (GIS riešenia), portály, eGOV riešenia, nástroje pre manažmenty a ďalšie...
Viac
Správa registratúry
Riešenia pre výkon štandardnej Správy registratúry a Elektronickej registratúry integrovanej na ÚPVS. eRegistratúra IIS MIS je certifikovaná na zhodu s Výnosom MV SR č. 525/2011 Z.z...
Viac
Zákaznícke systémy
Poskytujeme vývoj, implementácie a servis zákazníckych informačných systémov dodávaných na kľúč na relačných databázových platformách. Dodané systémy riešia spracovanie textových, geografických, ekonomických a štatistických informácií, reportingu (Business Intelligence) a ďalších informácií...
Viac
Previous slide
Next slide
eSchránky ÚPVS

eSchránky ÚPVS

eSchránky ÚPVS – elektronické schránky Ústredného portálu verejnej správy
eKomunikácia – elektronická komunikácia na báze eRegistratúry a eSchránok
eRegistratúra – elektronický informačný systém na správu registratúry
eFormuláre – elektronické formuláre publikované na ÚPVS pre poskytovanie eGovernment služieb

Egov služby

Elektronická registratúra systému IIS MIS zabezpečuje podmienky pre internú a externú elektronickú komunikáciu organizácie s občanmi a ďalšími inštitúciami. Poskytuje kvalitné nástroje na manažérske riadenie organizácie a správu a manažovanie dokumentov vrátane podmienok pre digitálny archív. Umožňuje spracovať elektronické podania realizované prostredníctvom web-stránok, e-schránok a e-formulárov ÚPVS, e-mailov s platnou

EGOV SLUŽBY
Cloudové riešenia

CLOUDOVÉ RIEŠENIE. ČO TO JE A NAČO TO JE ?

Cloudové riešenie je služba, ktorá Vám cez internet ponúkne prostredie, v ktorom je spojený hardvér a softvér tak, aby ste pre fungovanie Vašej organizácie dostali k dispozícii:

  • potrebný informačný systém pre organizáciu
  • potrebné elektronické služby pre občanov a verejnosť

Digitálna kancelária

Systém IIS MIS zabezpečuje komplexnú podporu činností obecného úradu pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend samosprávy. Organizácie štátnej a verejnej správy môžu systém IIS MIS využiť na komplexné zabezpečenie správy registratúry (registratúrne záznamy, spisy, registratúrne stredisko, archív a potrebné procesy).

Digitálna kancelária
IIS MIS - registratúra

IIS MIS - registratúra​

Správa registratúry poskytuje prostredie pre komplexný výkon štandardnej správy registratúry a súvisiace spracovávanie a obeh dokumentov. Rieši komplexnú problematiku procesov súvisiacich s legislatívnymi normami upravujúcimi archívnictvo a správu registratúry, spravuje a riadi dokumenty počas celého ich životného cyklu v organizácii.

IIS MIS - samospráva

IIS MIS ako integrovaný informačný systém pre samosprávu zabezpečuje komplexnú podporu riešenia činností úradov miestnej samosprávy pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, ekonomických, geografických a ďalších agend na všetkých úrovniach riadenia a pre všetky organizačné zložky pre mestské a obecné úrady. 

IIS MIS - samospráva