Banner Viac ako 25 rokov na trhu

IIS MIS - Samospráva

IIS MIS - Informačný systém pre samosprávu

Prepojenie daní a poplatkov

IIS MIS ako integrovaný informačný systém pre samosprávu zabezpečuje komplexnú podporu riešenia činností úradov miestnej samosprávy pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, ekonomických, geografických a ďalších agend na všetkých úrovniach riadenia a pre všetky organizačné zložky pre mestské a obecné úrady. IIS MIS podporuje zriaďovanie a prácu spoločných úradovní a vykonávanie kompetencií prenesených štátnou správou na mestá a obce. V Slovenskej republike patrí k špičkovým profesionálnym produktom tohoto typu.

Riešenie je univerzálne použiteľné pre všetky mestá a obce v SR. Riešenie podporuje integrované aplikovanie eGOV služieb.

IIS MIS - popis riešenia systému pre samosprávu

► Správne agendy I. riešia oblasti: Centrálne registre (FO, PO, Živnostníci, Kontakty), Správa registratúry (registratúrne záznamy, spisová agenda, registratúrne stredisko, archív), Žiadosti o informácie, Sťažnosti a petície, Manažovanie organizácie (zastupiteľstvo, primátor, porady, úlohy …), Interný reporting, Manažérske prehľady, Interná elektronická pošta, Dokumenty organizácie, Kalendáre a Plánovač, Workflow (riadenie procesných postupov), Odkazy, Elektronická registratúra a eGOV služby (elektronické služby, manažovanie), čiarové kódy.

► Správne agendy II. riešia oblasti: Evidencie (Kataster nehnuteľností, ulice, adresy, podnikatelia, byty, nebyty, majetok …), Obyvatelia (evidencia, voľby, referendum …), Sociálne agendy, Evidencia zmlúv, Súdne spory, Priestupky, Povoľovacie procesy, Stavebný úrad, Rybárske lístky, Jarmoky a ďalšie.

► Správne agendy III. riešia oblasti: Dane, Komunálny odpad (množstvový zber, paušálne poplatky), Prenájmy, Exekúcie, Rozpis platieb poštovými poukážkami a ďalšie. Agendy vedú kompletné saldokonto subjektov a sú prepojené na účtovníctvo.

► Ekonomický subsystém rieši oblasti: Účtovníctvo (fakturácia, pokladňa, banka, homebanking …), Rozpočet (tvorba, sledovanie, výkazníctvo, programové rozpočtovanie), Majetok, Sklad, Personalistika a mzdy. Moduly sú prepojené na Účtovníctvo. Subsystém zabezpečuje elektronickú komunikáciu so štátnou správou (Soc. poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Štátna pokladnica, RIS …). Moduly sú súčasťou zaintegrovaného ekonomického subsystému.

► Geografický subsystém poskytuje požadovanú funkcionalitu na báze využitia prehliadačiek a geoaplikácií. Prehliadačky umožňujú prepojenie textového a geografického operátu na disponibilné digitálne mapy, geoaplikácie umožňujú vytváranie špecifických nadstavieb.

► Portálové riešenia zabezpečujú prístup občanov k informáciám a eGOV službám. Poskytujú občanom statické aj dynamické verejné informácie úradu a osobné informácie na základe personálnej autentifikácie občana. Dodávajú sa ako nadstavba podľa želania.

Informačný systém IIS MIS pre samosprávu spĺňa podmienky platnej legislatívy SR a je priebežne a garantovane legislatívne aktualizovaný.

IIS MIS - dane, poplatky, prenájmy ... (saldokontné agendy)

dopredná evidencia daňovníkov (nový rok pripravíte bez ohľadu na uzávierku aktuálneho / starého roka)
špecializovaná utilitárna evidencia pre dane a poplatky (DzN, TKO, Psy … výsadné osobitosti každej agendy v evidencii daňovníkov maximalizujú automatizáciu spracovaní)
samostatné zostavy na dane a poplatky z pohľadu správy daní a aj z účtovného pohľ. (inventarizácie …)
prefixy VS až na úrovni rozhodnutí maximalizujú automatizáciu párovania platieb (PV, sankčný úrok …)
automatické zaevidovanie dátumov doručenia rozhodnutí s prepočtom dátumu právoplatnosti a splatnosti rozhodnutí na báze čiarových kódov (centrálny vstup za všetky agendy)
automatizované kontrolné a opravné mechanizmy pre problematiku úhrad na nesprávne VS
úplná bezuzávierková evidencia priebehu saldokonta daňovníka bez ohľadu na účtovné uzávierky (úrok z omeškania je možné vyrubiť plne automatickým výpočtom)
hromadné vyrubovanie úrokov z omeškania s plne automatickým výpočtom a trvalou evidenciou všetkých rozhodujúcich skutočností použitých pre výpočet
úplné prepojenie saldokontných agend na účtovníctvo (DzN, TKO, Psy, Prenájmy …)

IIS MIS - komunálny odpad

komplexná evidencia osôb, za ktoré poplatník platí poplatky (FO, PO, EO)
automatizovaná aktualizácia zmien v evidencii na základe zmien v Registroch (FO, PO, EO)
automatizované spracovanie aktualizácie prisťahovaných, presťahovaných, odsťahovaných, zomrelých osôb a hromadné spracovanie prisťahovaných, odsťahovaných rodín
automatické generovanie rozhodnutí o zvýšení / znížení poplatku so všetkými legislatívnymi náležitosťami (pre úľavu / zvýšenie sa zaeviduje iba obdobie (v predch. / aktuálnom / budúcich rokoch) – výpočet a tlač rozhodnutí už obstará automatika systému)

IIS MIS - účtovníctvo

možnosť účtovať do viacerých otvorených účtovných období (mesiacov a rokov) súčasne
prehľadne spracované saldokonto záväzkov a pohľadávok
všetky podklady do účtovníctva z iných modulov sú realizované automaticky
pre Mzdy je prepojenie na Účtovníctvo plne integrované na automatické generovanie predpisov a rozúčtovanie miezd aj rozpočtových položiek
pohyby skladového hospodárstva sú v momente uloženia dokladov pripravené v účtovníctve na zaúčtovanie
jednoduché spracovanie uzávierok mesačných, kvartálnych a ročných

IIS MIS - zákon č. 563 / 2009 Z.z. o správe daní § 156 Úrok z omeškania (účinný od 1.1.2012)

IIS MIS umožňuje vyrubovanie úroku z omeškania (pôv. sankčný úrok) s plne automatickým výpočtom výlučným použitím údajov evidovaných v databáze systému
IIS MIS umožňuje hromadné vyrubovanie úroku z omeškania s plne automatickým výpočtom za celé legislatívne relevantné obdobie (aj spätne za všetky roky v rozsahu podľa platnej legislatívy a na jeden beh generovania výrubu výmerov)
IIS MIS umožňuje úplnú (bezuzávierkovú) evidenciu priebehu saldokonta daňovníka – unikátna vlastnosť systému IIS MIS v rámci samospráv SR – je kľúčom k plne automatickému výpočtu úroku z omeškania

IIS MIS - zákon č. 460 / 2011 Z.z. (účinný od 1.12.2012) (novela zákona 582 / 2004 Z.z. o miestnych daniach)

§ 99a, § 99b, § 99e, § 17 ods. 7 – zákon č. 460 / 2011 Z.z.

novelou sa správa rôznych daní zlúčila do jednej agendy – Spoločné dane
IIS MIS referentom spravujúcim agendu Spoločné dane poskytne kvalitné, efektívne a komfortné nástroje

Principiálne funkcionality

 • integrovaná disponibilita kancelárskych produktov Microsoft Office®, OpenOffice, LibreOffice
 • integrované prepojenie tlačových výstupov agend na produkty Microsoft Office®, OpenOffice, LibreOffice (úradné listiny, štítky, doručenky, obálky, poštové podacie listy, protokoly, podacie denníky, tabuľkové zobrazenia záznamov databáz (browsery), ap.) na báze šablón a etalónov
 • integrované výstupy browserov (tabuliek) do systémovo alebo užívateľsky preddefinovaných Excel súborov
 • centrálna administrácia formulárov tlačových dokladov a výstupov agend s komplexným ovládaním aj zo strany zákazníka, flexibilita, história a možnosť obnovy zmazaných formulárov, variantné formuláre k dokladom a výstupom
 • možnosť evidencie ľubovoľných dokumentov (súborov) k záznamom agend
 • možnosť plánovania osobných aktivít
 • možnosť plánovania aktivít k záznamom agend (Registratúra, dane a poplatky, ev. zmlúv …)
 • centrálne úložisko dokumentov, možnosť obnovy zmazaných dokumentov
 • centrálny Register kontaktov – univerzálna nadstavba nad registrami pre písomné a elektronické korešpondenčné údaje subjektov
 • centrálne Registre osôb – pre právnické osoby, živnostníkov, fyzické osoby
 • centrálny Register adries

Integrované prepojenie agend a modulov

 • prepojenie agend na centrálne registre Osôb, Kontaktov a Adries
 • prepojenie agend na Evidenciu obyvateľov
 • prepojenie agend na Registratúru
 • prepojenie saldokontných agend (dane, poplatky, prenájmy …) na účtovníctvo
 • funkcionalita pre elektronizáciu procesov verejnej správy
 • elektronické podania s automatizovaným prijatím do registratúry a vecne príslušnej agendy (napr. prijatie elektronicky podaného priznania za DzN priamo až do agendy Daň z nehnuteľností)

Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® (Word, Excel) a OpenOffice, LibreOffice (Writer, Calc). Systém podporuje a umožňuje evidenciu dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom (skenované dokumenty, texty, obrázky, ap.) pre jednotlivé agendy Registratúry (registratúrne záznamy, spisy …). K ďalším najvýznamnejším parametrom práce a funckionalitám patrí disponibilita a podpora pre…