Banner Viac ako 25 rokov na trhu

IIS MIS - na mieru

Na základe požiadaviek zákazníka realizujeme aj riešenia na mieru, ktoré zohľadňujú špecifické potreby našich klientov a sú v prípade potreby integrované so štandardnými komponentmi IIS MIS, príp. externými aplikáciami klientov (na báze moderných technológií typu SOA, ESB, web-services, ap.), resp. aj úplne nezávislé od týchto riešení. Naším cieľom z tohoto uhla pohľadu, je vytvárať klientom nové možnosti pre zvyšovanie kvality a efektívnosti ich aktivít.

TTODV - Transfer technológií a ochrany duševného vlastníctva na STU

Systém bol vytvorený v rámci projektu „Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb“. Jeho hlavným cieľom je najmä elektronizácia procesov riadenia duševného vlastníctva pre potreby STU v Bratislave na princípe využitia komplexného informačného systému integrovaného s ostatnými systémami STU.

IIS MIS - Prenájmy priestorov pre STU

  • Informačný systéme pre komplexné riešenie problematiky prenájmov priestorov na všetkých fakultách STU v Bratislave vrátane UzŠDaJ. Využitie systému prinieslo významné efektívne a centralizované sprehľadnenie evidencie, spravovania, ekonomiky a saldokontného spracovania prenájmov. K dispozícii je aktuálna ekonomika prenájmov a prostriedky pre automatizovanú kontrolu korektnosti a včasnosti úhrad nájomného s možnosťou hromadnej tlače výziev na úhradu a prípadných penalizácií.

    Riešenie je univerzálne použiteľné pre ďalšie univerzity a organizácie v SR.

IIS MIS - Programový systém na komunikáciu so systémom EÚ SIGL

Système Intégré de Gestion de Licenses
Komplexné riešenie elektronického systému na evidenciu, spracovanie a vydávanie dovozných licencií na priemyselné výrobky pre dovozcov na tovary z Číny a tovary pochádzajúce z tretích krajín pre zabezpečenie realizácie opatrení platných od 1. mája 2004 vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Systém bol implementovaný pre potreby Ministerstva hospodárstva SR.

ISÚVZ - Informačný systém Úradov verejného zdravotníctva v SR

Naša spoločnosť vybudovala pre potreby Úradov verejného zdravotníctva v SR informačný systém za účelom zberu, ukladania a využívania informácií o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na zdravie obyvateľstva v oblasti vykonávania štátneho zdravotného dozoru. Slúži ako zdroj informácií pre prípravu podkladov na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a ďalšie špecializované výkony spojené s ochranou zdravia ľudí.

IIS MIS - Dovozné licencie

Système Intégré de Gestion de Licenses
Základnou požiadavkou Ministerstva hospodárstva SR bola nevyhnutnosť extrémne rýchlej realizácie a zavedenie informačného systému do reálnej rutinnej prevádzky. Hoci rozsah projektu pokrýval takmer celú škálu principiálnych činností MH SR súvisiacich s agendou na podávanie žiadostí a evidenciu.

IIS MIS - Prenájmy priestorov pre STU

Implementácia informačného systému bola realizovaná za účelom komplexného riešenia problematiky prenájmov priestorov na všetkých fakultách STU v Bratislave vrátane UzŠDaJ. Základnou požiadavkou realizácie projektu bolo definitívne vyriešenie centrálnej evidencie, spracovania a ďalšieho procesovania prenájmov nehnuteľných priestorov vo vlastníctve všetkých fakúlt STU.

ISÚVZ - systém úradov zdravotníctva v SR

Informačný systém ISÚVZ predstavuje významný prínos pre skvalitnenie činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR a 36 Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci celej Slovenskej republiky pre oblasť kontroly a ochrany zdravej výživy a oblasť administratívno-organizačnú. Prevádzkovanie centrálnej databázy s možnosťou vzdialeného on-line prístupu z celej republiky.

TTODV - Systém na riadenie procesu

Systém bol vytvorený v rámci projektu „Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb“. Jeho hlavným cieľom je najmä elektronizácia procesov riadenia duševného vlastníctva pre potreby STU v Bratislave na princípe využitia komplexného informačného systému integrovaného s ostatnými systémami STU.

Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® (Word, Excel) a OpenOffice, LibreOffice (Writer, Calc). Systém podporuje a umožňuje evidenciu dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom (skenované dokumenty, texty, obrázky, ap.) pre jednotlivé agendy Registratúry (registratúrne záznamy, spisy …). K ďalším najvýznamnejším parametrom práce a funckionalitám patrí disponibilita a podpora pre