Banner Viac ako 25 rokov na trhu

TTODV technológie

TTODV - Špecializovaný systém na riadenie procesu

Systém bol vytvorený v rámci projektu „Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb“. Jeho hlavným cieľom je najmä elektronizácia procesov riadenia duševného vlastníctva pre potreby STU v Bratislave na princípe využitia komplexného informačného systému integrovaného s ostatnými systémami STU.

Predmetom zákazky bola príprava, vytvorenie, implementácia, sprístupnenie a zabezpečenie použiteľnosti systému (servisná podpora na 4 roky) – dodanie komplexného softvéru na správu procesov riadenia duševného vlastníctva, aktívnu správu údajov, manažment dokumentov a CRM.

Prínos ku skvalitneniu činnosti inštitúcie

Konečnými cieľmi, ku ktorým má viesť zavedenie systému TTODV do prevádzky na STU, sú najmä, ale nielen:

elektronizácia procesov riadenia duševného vlastníctva pre potreby STU v Bratislave
zlepšenie dostupnosti informácií a služieb prostredníctvom elektronizácie procesov
využívanie služieb komponentov TTODV vrátane efektívnej komunikácie TTODV s inými informačnými systémami STU (najmä IIS MIS – Elektronická registratúra)
zefektívnenie činností Kompetenčného centra STU pri poskytovaní služieb a súčasnom znižovaní prevádzkových nákladov

K požadovaným vlastnostiam a charakteristikám systému TTODV patrí najmä:

centralizácia správy záznamov a dokumentov – jednoznačná centrálna evidencia a procesné spracovanie dokumentov vrátane potrebných súvisiacich dokumentov
dokumenty ukladané v registratúre v súlade s platnou legislatívou na správu registratúry
dokumenty, ktoré navzájom súvisia, sú spojené v spise, vybavené a schválené dokumenty (záznamy) a spisy sa ukladajú do registratúry
podpora okrem spracovania písomností aj pre riadiacu činnosť v Kompetenčnom centre STU – vedúci môžu prideľovať a kontrolovať prácu svojich podriadených a stav vybavenia dokumentov
sofistikované a rýchle vyhľadávanie informácií

Komponenty TTODV pre aktívnu správu údajov:

modul – Oznámenia pôvodcov o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva
modul – Prevzaté práva
modul – Žiadosti o udelenie patentu na vynález, o zápis úžitkového vzoru do registra, o zápis dizajnu do registra
modul – Prihlášky do zahraničia
modul – Komercializácia
modul – Ochranné známky
modul – Topografie polovodičových výrobkov

Komponenty TTODV pre manažment dokumentov a CRM:

modul – Prepojenie na správu registratúry – dokumenty
modul – Prepojenie na správu registratúry – kontakty
modul – Prepojenie na správu registratúry – externá komunikácia
modul – Workflow
modul – Reporty

Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® (Word, Excel) a OpenOffice, LibreOffice (Writer, Calc). Systém podporuje a umožňuje evidenciu dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom (skenované dokumenty, texty, obrázky, ap.) pre jednotlivé agendy Registratúry (registratúrne záznamy, spisy …). K ďalším najvýznamnejším parametrom práce a funckionalitám patrí disponibilita a podpora pre…