Banner Viac ako 25 rokov na trhu

Geografický systém

IIS MIS - Geografický systém

Základnou zložkou Geografického subsystému IIS MIS je digitálna mapa mesta (mestskej časti resp. obce), ktorá zobrazuje územie mesta, mestskej časti resp. obce, pričom sa vychádza z vektorovej katastrálnej mapy, ktorú príslušný mestský, miestny, obecný úrad štandardne získava z Katastra nehnuteľností. Súbory základných digitálnych máp sa podľa potreby a požiadaviek zákazníka dopĺňajú o ďalšie mapy, tématické vrsty, passporty, ap., napr: ortofotomapy, územné plány, atď.

K základným digitálnym mapám patri:

  • Vektorová katastrálna mapa (VKM)
  • Digitálna technická mapa (DTM).

 

Vektorová katastrálna mapa geometricky zobrazuje tvar a polohu parciel a pozemkov. Kompetencie na tvorbu, údržbu a aktualizáciu VKM príslušia územne príslušnému katastrálnemu úradu. Je primárnym zdrojom polohopisných údajov.

Digitálna technická mapa dopĺňa VKM o prvky polohopisu, výškopisu a inžinierskych sietí. Jej prvkami sú napr. inžinierske siete pre plynovody, teplovody, vodovody, kanalizáciu, elektrorozvody, osvetlenie, atď.

Ortofotomapa môže dopĺňať VKM pri správnej mierke a klade máp o vizuálne zobrazenie objektov a terénu. Jej príprava sa prevažne uskutočňuje leteckým snímkovaním a ďalším následným digitálnym spracovaním.

Prehliadačky a geoaplikácie pre Geografický subsystém IIS MIS poskytujú požadovanú funkcionalitu pre koncového používateľa a dodávajú sa podľa želania zákazníka. Prehliadačky umožňujú prepojenie textového a geografického operátu na disponibilné digitálne mapy, geoaplikácie umožňujú vytváranie špecifických nadstavieb. Subsystém MIS-GIS sa dodáva na vyžiadanie a podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Prehliadačky dodávame na vyžiadanie ihneď. Pri dodaní zároveň do systému doplníme aj VKM (vektorová katastrálna mapa – parcely) na báze VKM z Katastra (formát VGI – Kokeš formát), ktorú mesto / obec štandardne môže získať z Katastrálneho úradu obdobne, ako získava údaje pre textový operát (LV, EL).

Prepojenie na textový operát funguje jednoducho a ihneď. Po nainštalovaní prehliadačky a VKM je prepojenie ihneď automaticky k dispozícii. To znamená, že napr. referent pri bežnej práci v agende Daň z nehnuteľností sa stlačenim tlačidla prepne do zobrazenia VKM, kde má zvýraznené parcely, ktoré korešpondujú evidencii v prílohe / prílohách daňovníka, má k dispozícii funkcionality napr. pre premeriavanie plochy stavieb ai., môže si preložiť zobrazenie parciel kladom OFM, atď..

geograficky system