IIS MIS - Registratúra

IIS MIS - Elektronický informačný systém na správu registratúry

Elektronická registratúra zabezpečuje podmienky pre internú a externú elektronickú komunikáciu organizácie s ďalšími inštitúciami a klientmi. Poskytuje kvalitné nástroje na manažérske riadenie organizácie a správu a manažovanie dokumentov vrátane podmienok pre digitálny archív. Umožňuje elektronické podania prostredníctvom web-stránok, e-mailov a inteligentných e-formulárov s platnou právnou relevanciou a automatizovaným prijatím podania. Napĺňa podmienky pre bezpečnostné štandardy podľa platnej legislatívy.

Diagram - elektronicky informacny system na spravu registratury

Správa registratúry poskytuje prostredie pre komplexný výkon štandardnej správy registratúry a súvisiace spracovávanie a obeh dokumentov. Rieši komplexnú problematiku procesov súvisiacich s legislatívnymi normami upravujúcimi archívnictvo a správu registratúry, spravuje a riadi dokumenty počas celého ich životného cyklu v organizácii (registratúrne záznamy, spisy, podateľňa, registratúrne stredisko, archív, …). Softvérové riešenie rešpektuje všetky legislatívne normy upravujúce archívnictvo a správu registratúry a je certifikované posudkom Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR. Systém má aj certifikát o posúdení na zhodu s požiadavkami Výnosu MV SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Riešenie je univerzálne použiteľné pre štátny a verejný sektor, samosprávy, privátne a ďalšie organizácie. Riešenie podporuje integrované aplikovanie eGOV služieb.

Správa registratúry

 • centrálna evidencia a procesné spracovanie všetkých Registratúrnych záznamov a Spisov vrátane e-dokumentov prináležiacich k RZ, Spisu
 • podpora pre Správu registratúry na všetky úrovne – Podateľňa, obeh záznamov v organizácii, Registratúrne stredisko, Archív a regálovanie
 • hromadné spracovanie RZ a Spisov (parametre, odstupovanie, zaspisovanie, prideľovanie správy, tlač obálok, spisových obalov, priložených dokumentov, podacích listov, preberacích protokolov …)
 • hromadné generovanie a rozdeľovník RZ podľa vzorového RZ vrátane prináležiacich dokumentov
 • automatizované preraďovacie a vyraďovacie konania z Príručnej registratúry do Registratúrneho strediska a Archívu
 • osobitná a chránená evidencia v Registratúrnom stredisku a Archíve
 • evidencia pre ľubovoľné doplňujúce štruktúrované údaje (rôzne dátové typy) k RZ a Spisom a nad nimi sofistikované a rýchle vyhľadávanie informácií, klasifikácia RZ
 • zakladače na zoskupovanie záznamov podľa želania užívateľa (zakladače vytvára a záznamy zakladá užívateľ)
 • dynamické zakladače na zoskupovanie záznamov podľa zadaných pravidiel (zakladače vytvára a záznamy zakladá automatika systému)
 • integrovaná tvorba dokumentov na báze Microsoft Office®, OpenOffice, LibreOffice (písomnosti, vzorové šablóny, formuláre …)
 • centrálne úložisko dát, centrálne zálohovanie a archivácia

Elektronická registratúra

 • elektronické schránky ÚPVS (automatizované prepojenie registratúry s elektronickými schránkami)
 • nástroje na riadenie informačnej bezpečnosti (bezpečnostné štandardy v prevádzke IS)
 • elektronické podania (e-maily, e-Podacie hárky, e-schránky ÚPVS …) – príjem, spracovanie, odosielanie
 • elektronizácia procesov, integrované použitie a overovanie e-podpisov …
 • publikovanie údajov pre portál
 • chránené okruhy údajov (kryptovanie záznamov a dokumentov) pre segmenty:

– integrovaná tvorba dokumentov (Microsoft Office®, OpenOffice, LibreOffice )
– skenované a importované dokumenty, súbory
– elektronické podania (e-maily, e-podateľne, e-Podací hárok, e-schránky ÚPVS …)
– elektronické formuláre (XML602, Civitas, iPoint, excel-formuláre …)
– elektronické dokumenty, zaručený elektronický podpis (ZEP)
– karty údajov, atribúty, kategorizácia záznamov
– register Kontaktov

Principiálne prínosy pre organizáciu

 • automatizované prepojenie registratúry s elektronickými schránkami ÚPVS
 • úplná evidencia záznamov prichádzajúcich do organizácie a odchádzajúcich z organizácie
 • kontrola stavu spracovania dokumentov (po organizačných jednotkách, za celú organizáciu)
 • unifikovaná, prehľadná a komplexná správa záznamov
 • používanie záväzných štandardov pre písanie dokumentov (centrálne šablóny a formuláre)
 • automatizovaná podpora vyraďovacích konaní podľa platnej legislatívy
 • bezpečný, riadený, protokolárny a trvale monitorovaný pohyb záznamov v rámci organizácie
 • zohľadnenie špecifických požiadaviek zákazníka z hľadiska interných predpisov, metodiky a noriem
 • odborné poradenstvo pri tvorbe internej predpisovej dokumentácie v oblasti Správy registratúry
 • centrálne manažovanie a archivácia e-dokumentov podľa platnej legislatívy
 • automatické ukladanie dokumentov v centrálnom úložisku dát

Principiálne funkcionality pre organizáciu

 • komplexná podpora pre spracovanie záznamov v celom rozsahu potrieb Správy registratúry
 • samostatné procesovanie pre Podateľne, Denníky a Výpravne, prepojené až po Registratúrne stredisko a Archív
 • integrované skenovanie dokumentov, OCR rozpoznávanie textov
 • možnosť prezerania, či doplňovania skenovaných dokumentov z každého pracoviska (aj vzdialeného)
 • prepojenie na MS Outlook® (príjem a odosielanie e-mailov, zaevidovanie a archivovanie e-mailov …)
 • elektronický archív, vyhľadávanie podľa rôznych kritérií, podľa kľúčových slov, sledovanie termínov
 • podpora celého registratúrneho cyklu dokumentu – od podateľne, cez organizačné jednotky a zaspisovanie, odovzdanie do registratúrneho strediska, vyraďovacie konania, sledovanie lehôt a likvidáciu po lehote uloženia
 • workflow (podpora pre pracovné procesy)
 • podpora zaručeného aj nezaručeného elektronického podpisu
 • auditovanie každého jedného dokumentu (kto, čo, kedy s dokumentom urobil)
 • práca so šablónami firemných dokumentov
 • automatické vytváranie verzií dokumentov
 • aplikácia bezpečnostných štandardov v prevádzke
 • ePodací hárok: Podací list môžete pripraviť v Registratúre systému IIS MIS a elektronicky priamo podať na Slovenskú poštu
 • web-služby: systém dáva k dispozícii sadu web-služieb na komplexné spracovanie a procesovanie záznamov a spisov v Registratúre systému IIS MIS (bližšie informácie poskytneme na vyžiadanie)
Manažovanie organizácie

Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® (Word, Excel) a OpenOffice, LibreOffice (Writer, Calc). Systém podporuje a umožňuje evidenciu dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom (skenované dokumenty, texty, obrázky, ap.) pre jednotlivé agendy Registratúry (registratúrne záznamy, spisy …). K ďalším najvýznamnejším parametrom práce a funckionalitám patrí disponibilita a podpora pre. 

Viac informácií.