SCHRÁNKY UPVS

IIS MIS a ÚPVS (e-Schránky, e-Formuláre, e-Služby…)

eSchránky ÚPVS – elektronické schránky Ústredného portálu verejnej správy
eKomunikácia – elektronická komunikácia na báze eRegistratúry a eSchránok
eRegistratúra – elektronický informačný systém na správu registratúry
eFormuláre – elektronické formuláre publikované na ÚPVS pre poskytovanie eGovernment služieb
eKonektor – elektronický konektor (sw aplikácia – prepojí/integruje eRegistratúru na eSchránky)
ePodpis – elektronický podpis (mandátny certifikát, elektronická pečať)
NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
CUD – centrálne úradné doručovanie
OVM – orgán verejnej moci
FO – občania a živnostníci
PO – právnické osoby

Zákon o eGovernmente

Účelom zákona je zavedenie elektronickej komunikácie občanov a podnikateľov s verejnou mocou a aj samotnej verejnej moci medzi sebou ako hlavnej formy komunikácie. Zákon vytvára pre potreby elektronickej komunikácie spoločné rozhranie – elektronické osobné schránky. Pre orgány verejnej moci, právnické osoby a zapísané organizačné zložky sú schránky zriaďované a aktivované povinne zo zákona. Schránky sú dostupné na portáli www.slovensko.sk, ktorý prevádzkuje NASES.

Pre zvýšenie komfortu sme informačný systém IIS MIS – Elektronická registratúra a službu Digitálna kancelária IIS MIS rozšírili o softvérovú aplikáciu Elektronický konektor na ÚPVS. Elektronický konektor v spolupráci s registratúrou systému IIS MIS odstráni ručnú prácu s eSchránkami, čím významne zvýši efektívnosť práce užívateľov. Bez konektora totiž došlú komunikáciu do eSchránky organizácie treba ručne zaevidovať aj do registratúry, a odosielanú komunikáciu treba ručne zaslať do eSchránky požadovaného subjektu a zaevidovať v registratúre a následne vykonávať ďalšie potrebné úkony (napr. spracovať doručenky, technické správy, ap.).

Kto je orgánom verejnej moci ?

OVM je každá inštitúcia, ktorá používa „okrúhlu pečiatku“ (voľná interpretácia).
OVM sú napr: ministerstvá a organizácie v riadení resp. zriadené ministerstvami, univerzity, školy, nemocnice, exekútori, notári, súdy, prokuratúra, mestá, obce.

Čo žiada legislatíva ?

V zmysle zákona o e-Governmente:

 • 1.11.2016 : uvedeným dňom majú OVM zákonnú povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky
  (OVM povinne komunikujú elektronicky cez eSchránky)
 • 1.07.2017 : uvedeným dňom OVM musia s PO povinne komunikovať elektronicky cez eSchránky
  (platí pre PO evidované v ORSR)
 • 1.11.2018 : uvedeným dňom OVM musia s povinne komunikovať elektronicky cez eSchránky s využitím služby CUD
  (Centrálne úradné doručovanie)
 • občania a podnikatelia-živnostníci si o aktiváciu/deaktiváciu svojej eSchránky môžu požiadať kedykoľvek
  (v súlade s platnými pravidlami)

Kde a ako vznikne extrémny nárast práce pre zamestnancov OVM a PO?

eSchránky – práca zamestnancov (s využitím www.slovensko.sk):

pred odoslaním správy pre FO treba najprv osobitným formulárom cez ÚPVS overiť, či FO má aktivovanú eSchránku
každé odoslanie správy sa tvorí jednotlivo a manuálne (nie je možné hromadné odoslanie podľa zoznamu adresátov)
potrebné dokumenty treba do správy manuálne vložiť v požadovanom elektronickom formáte
dokumenty v správe a/alebo samotnú správu treba podpísať ePodpisom, a potom odoslať

eRegistratúra – práca zamestnancov (ak ste použili www.slovensko.sk):

každé odoslanie správy cez eSchránky treba zaevidovať v registratúre (vec, adresát, obsah, dokumenty …)
každú prijatú správu v eSchránke treba zaevidovať v registratúre (došlé správy, technické správy …)

Zamyslime sa – Prípad I.

 • Mesto/Obec ide vyrubiť rozhodnutia (platobné výmery na daň z nehnuteľností):
  1.000 ks pre PO
  3.000 ks pre FO
 • Mesto/Obec pre aplikovanie zákona o eGovernmente musí:
  1.000 ks rozhodnutí pre PO:
  odoslať rozhodnutia povinne cez eSchránky a zaevidovať v eRegistratúre
  3.000 ks rozhodnutí pre FO:
 • najprv 3.000 ks rozhodnutí rozdeliť na FO s aktivovanou / neaktivovanou eSchránkou
 • pre FO s aktivovanou eSchránkou odoslať rozhodnutia povinne cez eSchránky a zaevidovať v eRegistratúre
 • pre FO s neaktivovanou eSchránkou odoslať rozhodnutia štandardným postupom, t.j. listinne poštou

Zamyslime sa – Prípad II.

 • Univerzita ide rozoslať študentom:
  rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí na štúdium (rádovo stovky listín)
  rozhodnutia o udelení resp. zamietnutí sociálneho štipendia (rádovo stovky listín)
  rozhodnutia o pridelení resp. nepridelení internátu (rádovo stovky listín)

  Univerzita musí postupovať analogicky ako uvádza Prípad I. pre FO

Ako pomôcť zamestnancom OVM a PO ?

ELEKTRONICKÁ REGISTRATÚRA a ELEKTRONICKÝ KONEKTOR
(integrácia na ÚPVS)

Diagram_B_eKomunikacia

Výsledok a cieľ pre zamestnancov

Pokiaľ bude mať organizácia (OVM, PO) prevádzku eRegistratúry podporenú aplikovaním eKonektora (viď obrázok), potom zamestnanci pri eKomunikácii budú pracovať efektívne – bez navýšenia osobitných úkonov pre potreby komunikácie s eSchránkami ÚPVS:

OVM si splní zákonnú povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky
OVM môže publikovať eFormuláre pre eGovernment služby – prepojené na eRegistratúru
zamestnanci budú pracovať ako doteraz – iba v eRegistratúre
zamestnanci nemusia pracovať s eSchránkami
netreba sa prihlasovať na ÚPVS
odosielané záznamy procesuje automatizovane eKonektor (cez eSchránky alebo poštou)
došlé záznamy do eSchránky organizácie automaticky eKonektor preberie do eRegistratúry

Elektronický konektor produkt IIS MIS – Elektronický Konektor

Softvérová aplikácia, ktorá zabezpečí:

príjem správ z eSchránky organizácie do registratúry (došlé, odoslané správy)
odosielanie záznamov z registratúry do eSchránok s podporou CUD (aj hromadne)
(v registratúre vytvoríte odoslanú poštu a podpíšete dokumenty ePodpisom, eKonektor poštu doručí)
príjem a napárovanie technických správ (elektronické doručenky, potvrdenia o ePodpise …)
prepojenie na MDURZ (dlhodobé uloženie záznamov a dokumentov na ÚPVS, zaistenie preukaznosti)

Elektronická registratúra produkt IIS MIS – Elektronická registratúra

Je elektronický informačný systém na správu registratúry, ktorý umožní:

výkon správy registratúry (pošta, spisy, registratúrne stredisko, archív …)
elektronickú komunikáciu organizácie (eSchránky, e-maily …)
podpísanie dokumentov ePodpisom (mandátny certifikát, elektronická pečať)
registratúra je certifikovaná podľa Výnosu MV SR č. 525/2011 na úrovni „vysoká zhoda“

Stratégia zavedenia komunikácie cez eSchránky

Riešenie môže byť poskytnuté formou cloudu v dátovom centre príp. formou licencie na vlastnej infraštruktúre organizácie:

 • zavedenie eRegistratúry
  inštalácia a konfigurácia eRegistratúry systému IIS MIS
  školenia
 • vytvorenie modelu eSchránok
  zriadenie a/alebo úpravy schránky
  definovanie rolí (autorizácia zamestnancov, kompetencie …)
  definovanie rozsahu komunikácie (typové registratúrne záznamy, formuláre …)
 • Spustenie eKomunikácie (integrácia eRegistratúry na portál ÚPVS)
  príprava technického prostredia v NASES pre eKonektor systému IIS MIS
  príprava technického prostredia v organizácii pre eKonektor systému IIS MIS
  školenia

 

Na základe splnomocnení vykonáme za vás aj všetky úkony potrebné pre spustenie eKomunikácie vo vašej organizácii (vybavenie mandátnych certifikátov, el. pečate, konfigurácia schránky, aktivity a dokumenty voči NASES, MF SR, NBÚ SR, akreditovanej certif. autorite).

Producentom a dodávateľom produktov pre eKonektor – IIS MIS – Elektronický Konektor a pre eRegistratúru – IIS MIS – Elektronická registratúra je spoločnosť A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o.