Banner Viac ako 25 rokov na trhu

Workflow

IIS MIS - Workflow

Prierezová agenda systému IIS MIS. Základom pre činnosť agendy je funkcionalita, ktorá umožňuje evidenciu stavu jednotlivých záznamov v zmysle prebiehajúceho workflow (procesné postupy). Stav záznamu určí jeho dostupnosť na spracovanie pre jednotlivých užívateľov (možnosť meniť resp. prehliadať evidované dáta, potvrdzovať ich správnosť …) a súčasne určuje krok, v ktorom sa aktuálny wokflow nachádza.

Workflow je možné aplikovať na záznamy v agendách (registratúra, dane, ai.) a aj na jednotlivé dokumenty. Workflow principiálne spolupracuje s agendou Kalendáre a Plánovač.

Ako to funguje

 • Všetky dokumenty sa vyvíjajú v závislosti od ich životného cyklu. Životný cyklus dokumentu sa principiálne skladá z nasledujúcich krokov (procesného postupu – workflow): príprava, schválené, zamietnuté, zmazať. Ak chcete zmeniť dokumentu status jeho životného cyklu, je potrebné odoslať ho do procesného postupu – workflow.

  Procesný postup – workflow – je proces, pri ktorom participujúci užívatelia dokument posudzujú a následne schvaľujú alebo zamietajú. Ak je dokument postúpený do workflow, postupuje k jednotlivým užívateľom, ktorí sa ním zaoberajú v zmysle zadaného pokynu (smernice). Workflow pre dokument je automaticky ukončený, ak všetci vykonávatelia (participujúci užívatelia) k dokumentu zaujali svoje stanovisko v súlade s pokynom (smernicou). Tým sa dokument dostane do preddefinovaného stavu životného cyklu.

  Rozlišujeme dva typy workflow:

  • paralelný workflow
  • postupný workflow

  Rozdiel medzi týmito dvomi procesnými postupmi spočíva v participácii vykonávateľov. V paralelnom workflow môžu všetci vykonávatelia (participujúci užívatelia) revidovať dokument okamžíte a naraz, akonáhle sa workflow spustí. V postupnom workflow môžu vykonávatelia revidovať dokument iba podľa vopred zadanej postupnosti – dokument automatizovane postúpi k ďalšiemu vykonávateľovi, až keď predchádzajúci vykonávateľ vydá svoje súhlasné stanovisko (schváli dokument).

  Participujúci užívatelia – vykonávatelia, ktorí sú zapojení do pracovného postupu (workflow), sú na svoje úlohy upozorňovaní-notifikovaní systémom (e-maily, odkazy, pripomenutia …).