Vítame Vás v prostredí, kde popisujeme našu Digitálnu kanceláriu, ktorú môžete používať ako službu (cloudové riešenie) s funkcionalitou systému IIS MIS.

Systém IIS MIS zabezpečuje komplexnú podporu činností obecného úradu pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend samosprávy. Organizácie štátnej a verejnej správy môžu systém IIS MIS využiť na komplexné zabezpečenie správy registratúry (registratúrne záznamy, spisy, registratúrne stredisko, archív a potrebné procesy). Prostredníctvom Digitálnej kancelárie získate systém IIS MIS ako službu a takto ušetríte potrebu značných vstupných a prevádzkových nákladov.

Digitálna kancelária IIS MIS poskytne

službu Digitálna kancelária pre REGISTRATÚRU
môžu využívať organizácie štátnej a verejnej správy (s desiatkami užívateľov)

službu Digitálna kancelária pre OBECNÝ ÚRAD
môžu využívať malé obce (s viacerými užívateľmi)

Poskytnutie služby - prispôsobenie systému na podmienky organizácie

Pri poskytnutí služby Digitálnej kancelárie IIS MIS vykonáme:

 • konfiguráciu systému pre potreby Vašej organizácie
 • migráciu-transformáciu aktuálnych dát
 • autorizáciu pracovníkov do systému (pridelenie prístupových práv)
 • zaškolenie

Disponibilita, prevádzka a zabezpečenie služby

Služba Digitálna kancelária IIS MIS je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Evidované dáta sa ukladajú v zabezpečenom úložisku dát, tlačové výstupy sa realizujú na Vašich tlačiarňach vo Vašej organizácii. Aktualizácie systému (legislatíva, údržba, rozvoj) sa realizujú automatizovane a pod dohľadom a kontrolou špecialistov producenta systému IIS MIS. K dispozícii je hot-line podpora prevádzky služby (otázky, konzultácie, on-line komunikácia …).

Čo potrebujete?

K tomu, aby ste mohli používať službu Digitálnej kancelárie IIS MIS, potrebujete:

 • štandardný PC (osobné počítače pre referentov)
 • štandardnú tlačiareň
 • štandardný internet

Čiže všetko, čo potrebujete, už máte!

Bez čoho sa zaobídete?

K tomu, aby ste mohli používať službu Digitálnej kancelárie IIS MIS, nepotrebujete mať vo Vašej organizácii:

 • server a sieťový operačný systém servera
 • softvér informačného systému IIS MIS
 • softvér kancelárskeho balíka
 • úložisko dát
 • zálohovanie
 • správcu siete (vlastného alebo na zmluvu), ktorý sa stará o tu popísanú infraštruktúru

Čo ušetríte?

Ak sa rozhodnete pre klasický postup – t.j. obstaranie a inštalovanie informačného systému priamo vo Vašej organizácii, potom vo Vašej organizácii budete musieť zabezpečiť infraštruktúru a podporu tak, ako je popísané v predchádzajúcom odseku. Teda pri takomto postupe neušetríte nič!

Ak sa rozhodnete objednať si službu Digitálnej kancelárie IIS MIS, potom vo Vašej organizácii nebudete potrebovať infraštruktúru a podporu, ako je popísané v predchádzajúcom odseku. Pri takomto postupe ušetríte nasledujúce položky:

 • náklady na elektrinu
 • náklady na správcu siete
 • náklady na obstaranie servera a UPS
 • náklady na zálohovanie

Čo automaticky získate?

 • bezpečné, profesionálne a špičkovo kvalitné úložisko dát v dátovom centre spoločnosti SWAN
 • zabezpečené služby
 • zabezpečený špičkový kvalitný server s potrebným softvérom
 • zabezpečene uložené dáta
 • zabezpečenú komunikáciu s dátovým centrom

Bezpečné úložisko dát

Služba Digitálna kancelária IIS MIS umožní umiestniť Vaše dáta v prostredí dátového centra určeného na bezpečné uloženie, resp. následnú obnovu dát. Vaše dáta budú umiestnené na diskových poliach so zabezpečením viacnásobnej ochrany: diskové pole má implementovanú ochranu proti strate dát (RAID), navyše ako prevenciu pred stratou dát je každé diskové pole fyzicky zrkadlené na druhé pole s rovnakou ochranou. Takýto priestor umožní aj ukladanie veľmi dôležitých dokumentov, resp. ich elektronických verzií.

Systém IIS MIS (Integrovaný informačný systém MIS) zabezpečuje komplexnú podporu riešenia činností samosprávy pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend. Podporuje aj vykonávanie vybraných kompetencií prenesených štátnou správou na mestá a obce. Digitálna kancelária IIS MIS Vám ponúkne softvér, ktorý štandardne potrebujete pre vykonávanie svojich každodenných povinností.

Systém IIS MIS zabezpečuje komplexnú podporu riešenia činností informačného systému pre elektronický informačný systém na správu registratúry na evidenciu, vybavovanie, obeh, označovanie, vyraďovanie a uschovávanie dokumentov (registratúrne záznamy a spisy) organizácie, pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem – zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z.

Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® (Word, Excel) a OpenOffice, LibreOffice (Writer, Calc). Systém podporuje a umožňuje evidenciu dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom (skenované dokumenty, texty, obrázky, ap.) pre jednotlivé agendy Registratúry (registratúrne záznamy, spisy …). K ďalším najvýznamnejším parametrom práce a funckionalitám patrí disponibilita a podpora pre…