Banner Viac ako 25 rokov na trhu

Interný reporting

IIS MIS - Interný reporting

Interný reporting poskytuje prehľady v súlade s požiadavkami manažmentu, ktoré umožňujú sledovať a vyhodnocovať informácie z údajov uložených v informačnom systéme organizácie, mesta alebo obce. Poskytuje prehľady o vývoji významných ukazovateľov ako sú napr. informácie o subjektoch (podriadené organizácie, podnikateľské subjekty …), finančné informácie (neplatiči, pohľadávky, predpisy, platby …), demografické a občianske informácie (jubilanti, štatistiky …), informácie o produktivite, výkonoch a službách úradu a jeho organizačných zložiek (počty, druhy a vybavenosť podaní, stav registratúry), informácie o využívaní informačného systému organizácie, a pod.

Výstupom sú reporty vo forme tabuliek, zostáv, grafov, obrázkov, ap. Generovanie reportov sa uskutočňuje na manuálny pokyn užívateľa alebo automatizovane.

Automatiky interného reportingu dokážu zabezpečiť napr.:

  • požadovanú periodicitu (denne, týždenne, mesačne, každý štvrtok …)
  • generovanie reportu v stanovenom čase (napr. v noci o 23.00 …)
  • generovanie reportu podľa parametrov (za obdobie …)
  • požadovanú históriu časových radov (uchovať posledné reporty za …)
  • doručenie reportu adresátom (e-mailom …)

Interný reporting patrí do kategórie nástrojov v oblasti Business Intelligence. Jeho implementácia v pros­tre­dí systému IIS MIS je postavená na báze v Open Source doposiaľ najucelenejšieho a najprepracovanejšie­ho systému Pentaho.

Súčasťou dodania sú nasledovné základné zostavy Pentaho:

  • publikovateľné parametrické zostavy vo formáte PDF
  • zostavy technológie OLAP
  • nastavenie automatík pre parametrické zostavy PDF
Publikovateľné parametrické zostavy PDF Zostavy technológie OLAP 
Ev. obyvateľov:
Ev. obyvateľov:
Registratúra:
Registratúra:
Registratúra:
Registratúra:
Registratúra:
Saldokonto:
Saldokonto:
Saldokonto:
Saldokonto:
Jubilanti
Štatistiky
Došlé RZ
Došlé RZ za obdobie
Nevybavené Spisy
Nevybavené a nezaspisované RZ
Odoslané RZ za obdobie
Inventarizácia
Subjekty – Neplatiči
Subjekty – Neplatiči a Pohľadávky
Subjekty – Predpisy a Úhrady
Registratúra:
Registratúra:
Saldokonto:
Systém:
Prehľady spracovania RZ
Prehľady spracovania Spisov
Prehľady
Prehľady využitia agend