Banner Viac ako 25 rokov na trhu

ISUVZ zdravotníctvo

ISÚVZ - systém úradov zdravotníctva v SR

Informačný systém ISÚVZ predstavuje významný prínos pre skvalitnenie činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR a 36 Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci celej Slovenskej republiky pre oblasť kontroly a ochrany zdravej výživy a oblasť administratívno-organizačnú. Prevádzkovanie centrálnej databázy s možnosťou vzdialeného on-line prístupu z celej republiky.

V rámci zavedenia informačného systému do prevádzky sa podstatne zlepšil zber údajov, skvalitnila práca, vyhodnocovanie výsledkov a zlepšila informovanosť pracovníkov na Úrade verejného zdravotníctva SR ako aj na jednotlivých regionálnych úradoch v SR pre oblasť kontroly a ochrany zdravej výživy . Systém umožňuje za celé územie SR on-line evidenciu, spracovanie a vyhodnocovanie údajov pre sledovanie hygienickej situácie v potravinárskych prevádzkarňach, sledovať a vyhodnocovať dáta o kvalite zdravotnej neškodnosti potravín, dáta o kvalite vody v potravinárskych prevádzkarňach. Umožňuje evidencie o vykonaných kontrolách a odberoch vzoriek, poskytuje prehľady a vyhodnocovanie odberov, vzoriek, mikroorganizmov, cudzorodých látok, inšpekcií, prehľady kontrolovaných prevádzok. Podporuje možnosti pre zvýšenie bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

 

V oblasti administratívno-organizačnej zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva množstvo úloh a povinností, ku ktorým patrí napr. vydávanie rozhodnutí hlavného hygienika SR, procesné zabezpečenie a organizáciu zriaďovania komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti s pôsobnosťou pre celú SR, kde Úrad verejného zdravotníctva SR zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre:

 1. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
 2. hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
 3. činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2, 3 a 7,
 4. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach podľa písmena c), spod administratívnej kontroly podľa § 45 ods. 5,
  činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 45 ods. 4,
 5. odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
 6. prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.

Prínos ku skvalitneniu činnosti inštitúcie

Prevádzkovanie centrálnej databázy s možnosťou vzdialeného on-line prístupu z celej republiky poskytuje najmä nasledovné benefity:

 • okamžité aktuálne informácie v celom rozsahu pre všetky RÚVZ v celej SR
 • možnosť interaktívneho dostupu do systému aj pre ľubovoľné ďalšie autorizované subjekty, napr. MZ SR, ďalšie rezorty a organizácie
 • výrazné zníženie nákladov na prevádzku, servis, upgrade, ap. (personálne, finančne)
 • neporovnatelne vyššia spoľahlivosť a stabilita prevádzky systému oproti prevádzke pôvodného riešenia

 

K ťažiskovým výstupom zavedenia systému do prevádzky patrí:

 • zavedenie elektronickej agendy podľa platnej legislatívy
 • zavedenie centrálnej správy elektronických dokumentov
 • zavedenie centrálnej registrácie potravinárskych zariadení a prevádzkarní v SR
 • zavedenie centrálnych registrov fyzických, právnických osôb a živnostníkov a centrálnych čísleníkov
 • trvalé uchovávanie informácií z kontrolných činností a ich vyhodnopcovania
 • unifikovaná správa tlačových výstupov
 • unifikovateľnosť a flexibilita systému na zmenové aktualizácie (legislatíva, dokumentácia, prehľady, výbery, ap.)

Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® (Word, Excel) a OpenOffice, LibreOffice (Writer, Calc). Systém podporuje a umožňuje evidenciu dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom (skenované dokumenty, texty, obrázky, ap.) pre jednotlivé agendy Registratúry (registratúrne záznamy, spisy …). K ďalším najvýznamnejším parametrom práce a funckionalitám patrí disponibilita a podpora pre…