Banner Viac ako 25 rokov na trhu

Kalendáre a Plánovač

IIS MIS - Kalendáre a Plánovač

Prierezová agenda systému IIS MIS. Každý manažér sa snaží ušetriť čas nielen sebe, ale aj svojim podriadeným. Každá organizácia k lepšiemu využitiu a organizovaniu pracovného času potrebuje čo najlepšie nástroje na podporou riadenia a plánovania aktivít manažérov a ďalších pracovníkov organizácie.

Nástroje tejto agendy majú za úlohu zefektívňovať prácu podporou riadenia a plánovania aktivít manažérov a ďalších pracovníkov organizácie, a tým ju spríjemňovať, urýchľovať, minimalizujú riziko nedorozumenia, a tým výrazne napomáhajú pracovným aktivitám a činnostiam v organizácii.

Agenda umožňuje aj riadené plánovanie využitia spoločných technických prostriedkov organizácie (autá, projektory, notebooky, zasadačky, hlasovacie zariadenia, ozvučenie …) a podporu pre zabezpečovanie špecializovaných služieb pre osobitné aktivity a akcie organizácie (prezentácie, občerstvenie, prospekty, rôzne tlačoviny ….) – sumárne materiálovo-technické zdroje (ďalej MTZ).

Plánovanie aktivít (zadávanie termínov a pripomenutí užívateľom)

 • osobné plánovanie
  organizovanie osobných termínov užívateľa na očakávané aktivity, povinnosti, pripomienky, stretnutia, rokovania, konferencie, školenia …
 • osobné plánovanie v zastúpení
  organizovanie osobných termínov za iného užívateľa (napr. sekretárka vedie osobný kalendár vedúceho pracovníka)
 • plánovanie pre sekretariáty a útvary
  organizovanie spoločných termínov pre viacero užívateľov s cieľom uskutočniť napr. poradu, rokovanie, seminár, školenie …
 • plánovanie k záznamom v agendách
  organizovanie osobného termínu užívateľa na potrebné aktivity, povinnosti, pripomienky, činnosti, ap. súvisiace s konkrétnym záznamom v konkrétnej agende (napr. aktivity pre vybavenie registratúrneho záznamu, spisu …)
 • riadenie materiálnych zdrojov
  • riadené využívanie MTZ organizácie napr. autá, zasadačky, notebooky, ap. tým, že sa MTZ priradia k termínu (systém potom sleduje a kontroluje, či nedochádza napr. ku kolíznemu použitiu, atď.)
  • riadené zabezpečovanie MTZ pre špecializované služby pre osobitné aktivity a akcie organizácie (občerstvenie, prospekty, rôzne tlačoviny …)

Podpora riadenia (notifikácie systému)

 • osobné plánovanie
  osobné pripomenutia, ktoré si užívateľ k svojim termínom zaevidoval pre svoje osobné potreby, systém sleduje a pripomína (očakávané aktivity, povinnosti, pripomienky, stretnutia, rokovania …)
 • osobné plánovanie v zastúpení
  osobné pripomenutia, ktoré napr. sekretárka zaevidovala k termínom vedúceho pracovníka, systém sleduje a pripomína vedúcemu pracovníkovi a/alebo sekretárke
 • organizovanie osobných termínov za iného užívateľa
  napr. sekretárka vedie osobný kalendár vedúceho pracovníka
 • plánovanie pre sekretariáty a útvary
  ak sekretárka zadá cez Plánovač spoločný termín pre viacerých účastníkov, potom každému takémuto účastníkovi systém založí jeho „osobný termín“ a k nemu vygeneruje „osobné pripomenutie“, ktoré ihneď pripomenie a sleduje (spoločné termíny pre poradu, rokovanie, seminár, ap. vedúcich pracovníkov, vybraných pracovníkov za úseky organizácie …)
 • plánovanie k záznamom v agendách
  osobné pripomenutia, ktoré si užívateľ k termínom súvisiacim s konkrétnym záznamom v konkrétnej agende (napr. Registratúra, dane, zmluvy …) zaevidoval pre svoje osobné potreby, systém sleduje a pripomína (napr. aktivity pre vybavenie registratúrneho záznamu, spisu …)
 • riadenie využitia materiálnych zdrojov organizácie
  ak užívateľ k termínu priradí aj nejaký MTZ, potom každému zodp. pracovníkovi za tento MTZ systém založí jeho „osobný termín“ a k nemu vygeneruje „osobné pripomenutie“, ktoré ihneď pripomenie a sleduje (rezervácie pre zasadačky, autá, občerstvenie …)

Notifikácie (procesovanie pripomenutí)

Systém evidované pripomenutia sleduje a zobrazuje v on-line režime počas práce užívateľov v systéme IIS MIS. Na on-line zobrazené pripomenutia má užívateľ možnosť priamo reagovať (odložiť, vybaviť, odsunúť).